متن آهنگ صحرایی پسر داینی تو لشکر

 

مازرونیمه چریکمه ، من موشک بالستیکمه

من آرش کمانگیرمه دشمنسه دست به تیرمه

مازنی پلنگ تبارمِ من آماده پیکارمه

اینجه از نسل سردارونه از ونداد مازیارمه

صحرایی پسر داینی تو لشکر کمر شکنم تی دوش سر

تیسه جون دمه من فرماندمه تی دشمن من امان دمه

تی دشمن من امان دمه

♫♫♫

دوش برار تی بازو بومه

سربازه تی قلمرو بومه عاشق تی هیاهو بومه

تی نبرده رو در رو بومه من عقاب آسمون بومه

نگهبان تی سامون بومه گذر به گذر محله بومه

پهلوون دارمی آروم بومه

صحرایی پسر داینی تو لشکر

کمر شکنم تی دوش سر تیسه جون دمه من فرماندمه

تی دشمن من امان دمه تی دشمن من امان دمه

♫♫♫

چارپاره می دست شکاریه فشنگ می کمر قطاریه

مازنی غرور داینه شی سر یک تنه لشکر کاریه

من دشمن دردسر بومه لحظه به لحظه خطر بومه

اسامه دادا تاپای جان لحظه خطر سپر بومه

صحرایی پسر داینی تو لشکر کمر شکنم تی دوش سر

تیسه جان دمه من فرماندمه تی دشمن من امان دمه