تکست ایطو نکن او پهلله زالت

 

‼ ایطو نکن او پهلله زالت خرس سیم نریز بی چشمل کالت‼ 

‼ ول کردیی رهتی و دل کندی ؛ اما ختی داغونه احوالت‼ 

رهتی و تیه ل مو ایباره غم داره ؛ غم دارهغم داره دنیا وه مثل چشمل کالت

‼ عمرا که نیاره و نیاره بیو سر ای دل خمارم کن‼ 

بی دهس خت امشو قمارم کن ؛ کاش وم بگی اینو همش خوین

‼ بی بوسلت بیو دیارم کن انگار که بین ایما یه دیواره‼ 

‼ ایخت دلم از بسکه بیعاره هیچوقت نگوتی یار چنسالم‼ 

‼ درد عمیقی من دلش داره‼