تکست برای هرکی عاشقه از ته دل دعا کنیم

 

♪♪ درد اگه موندنی بشه دل دیگه خونه ی غمه ♪♪

♪♪ خنده که آرزو بشه دنیا برات جهنمه ♪♪

♪♪ خنده که آرزو بشه دنیا برات جهنمه ♪♪

♪♪ امیده که به زندگی یه رنگ تازه میزنه ♪♪

♪♪ نغمه ی دلتنگی ما قلب خدا رو میشکنه ♪♪

♪♪ برای هرکی عاشقه از ته دل دعا کنیم ♪♪

♪♪ تو خلوته شبونمون براش خدا خدا کنیم ♪♪

♪♪ چه بهتر از صداقتو سادگیو یه رنگیه ♪♪

♪♪ تو این زمونه که همش دروغ و دورنگیه ♪♪

♪♪ کاش تو حیاط خونه ها دوباره شب بوه بکاریم ♪♪

♪♪ لونه ی یا کریمارو به صصف ایوون بیاریم ♪♪

♪♪ برای هرکی عاشقه از ته دل دعا کنیم ♪♪

♪♪ تو خلوته شبونمون براش خدا خدا کنیم ♪♪

♪♪ بگذریم از گذشته ها دنیا یجور نمیمونه ♪♪

♪♪ ریش ی حال خوبمون تویه گذشته پنهونه ♪♪

♪♪ برای دلگرمی من بگو که همیشه باهمیم ♪♪

♪♪ به دست ما نوشته شد خاطره های ماندنی ♪♪

♪♪ برای هرکی عاشقه از ته دل دعا کنیم ♪♪

♪♪ تو خلوته شبونمون براش خدا خدا کنیم ♪♪