متن آهنگ الهی که نشکنه غرور مرد

 

یه غرور پینه بسته دوباره صورت زخم

کوله بارِ غصه و چشم تر و هجوم درد

آه سینه سوزو جیب خالی و شرم چشا

دربدر همقدمِ گریه اسیر کوچه ها

آه سینه سوزو جیب خالی و شرم چشا

دربدر همقدمِ گریه اسیر کوچه ها

الهی که نشکنه غرور مرد

غم نیاد تو چشمای صبور مرد

سفره ای خالی نمونه هیچ کجا

کسی آواره نشه تو کوچه ها

کسی آواره نشه تو کوچه ها