متن شکستم من شکستم توی تنهایی

 

‼♪ نمی دونی چقدر سخته تو که رفتی شکستم من …

‼♪ هنوزم قلب تنهامو روی عشقت نبستم من …

‼♪ سکوت تلخ رویامو تو دست گریه و اشکم …

‼♪ نمی خواستم بدونی که میمیرم بی تو من کم کم …

‼♪ شکستم من شکستم من شکستم توی تنهایی …

‼♪ تو رو تو خواب میبینم تو خواب من همینجایی …

‼♪ شکستم من شکستم من همون روز جداییمون …

‼♪ شدم تنهاتر از تنها بدون تو شدم داغون بدون تو شدم داغون …

‼♪ شبامم از درد این دوری چشامو با زور میبندم …

‼♪ شاید ببینم اون خوابی که بینم با تو برگردم …

‼♪ شکستم من شکستم من شکستم توی تنهایی …

‼♪ تو رو تو خواب میبینم تو خواب من همینجایی …

‼♪ شکستم من شکستم من همون روز جداییمون …

‼♪ شدم تنهاتر از تنها بدون تو شدم داغون …