تکست تو گل نرگسی من شبنم تو

 

♪ من همدم تو من شبنم تو

♪ من همدم تو من شبنم تو

♪ ازینجا تا به شیراز خیلی راهه

♪ زمینش نقره و خاکش طلاهه

♪ ازینجا تا به شیراز خیلی راهه

♪ زمینش نقره و خاکش طلاهه

♪ من همدم تو تو گل نرگسی من شبنم تو

♪ من همدم تو تو گل نرگسی من شبنم تو