متن لک لکو لیلک لکو دیش دارا دیدان

 

دیش دارا دیدان دیش دارا دیدان دیش دارا دیدان

لک لک لیلک لکو بگ بگ بی بگ بگو

بگ بگ بی بگ بگو بگ بگ بی بگ بگو

جانم بچه های فرانسه بچه های آلمانم بیان بچه های نکا سیتی کجان

مستی دلبر بودم لال شدم لال خانم لای لای

منو گول زدیو کشیدی تو خانم لای لای

سر پل من دارم قرار لای لای

رعنا گل است رعنا رعنا بابای دایی منه

رعنا مامان زندایی منه لای لای

دیش دیش دیدیش دیدش دیشدیرین