تکست انگار نه انگار یکی داره برات میمیره

 

انگار نه انگار یکی داره برات میمیره

انگار نه انگار دل یکی برات میگیره

انگار نه انگار یکی شده برات دیوونه

انگار نه انگار یکی داره برات میخونه

دیوونه تو نداشتی هوای دلم رو نشنیدی صدای دلم رو

ندیدی گریه های دلم رو ای که بستی پای دلم رو

نرو حستو بگو به من نرو دستمو رها نکن نفساتو از من جدا نکن

تو کشوندی چشامو به بارون تو رسوندی لبامو به هزیون

شده خونه برام مثله زندون موندی تنها ای دله داغون

انگار نه انگار یکی داره برات میمیره

انگار نه انگار دل یکی برات میگیره

انگار نه انگار یکی شده برات دیوونه

انگار نه انگار یکی داره برات میخونه

دیوونه تو نداشتی هوای دلم رو نشنیدی صدای دلم رو

ندیدی گریه های دلم رو ای که بستی پای دلم رو

نرو نگیر بهونه نرو نرو بمون از خونه نرو نرو قلبمو آتیش نزن نرو

تو کشوندی چشامو به بارون تو رسوندی لبامو به هزیون

شده خونه برام مثله زندون موندی تنها ای دله داغون

نرو قلبمو آتیش نزن نرو حستو بگو به من

نرو دستمو رها نکن نفساتو از من جدا نکن

نرو بمون از خونه نرو نرو نگیر بهونه نرو نرو

تو دلت میدونه واسه چی شده عاشق تو

دیوونه تو نداشتی هوای دلم رو نشنیدی صدای دلم رو

ندیدی گریه های دلم رو ای که بستی پای دلم رو

تو کشوندی چشامو به بارون تو رسوندی لبامو به هزیون

شده خونه برام مثله زندون موندی تنها ای دله داغون