تکست دردی کورد بونم له لایک دردی

 

من هه مو گوشه و که ناری ئه و دله م جی پی ئه وه

باسی یارم بو مه که ن برینی دله م ده کولینه وه

سه د هه زاران نامه کورتی له م که بو دی روژو شه و

گه ر په یامی تو نه بن یه کدانه شیان ناخینمه وه

سه د هه زاران نامه کورتی له م که بو دی روژو شه و

گه ر په یامی تو نه بن یه کدانه شیان ناخینمه وه

ده ردی کورد بونم له لایه ک ده ردی ئه شقم له لایه ک

یاره که م روی ماره یان کرد له سه ر فتوای مه لایه ک

ده ردی کورد بونم له لایه ک ده ردی ئه شقم له لایه ک

یاره که م روی ماره یان کرد له سه ر فتوای مه لایه ک