تکست ترانه قشنگترین ستاره شویل تار منی

 

قشنگترین ستاره شویل تار منی

کفر نود اما ارام ته حکم خدا دری

تمام دنیا منی شرت بو اگه بچیدن ترک دنیا بکم

مه و تو عادت درم بچی حلالت نیکم

عشقد و سر در نیکم لعنت و هرچی عشقه

لعنت و ای سرنوشته ای داد و ای بخت تارام

عشقگم شکان پشت مه نیلم هواد بکیدن ای دل لعنتیمه

و تونو عشق پوچد خدایی خسته بیمه خدایی خسته بیمه