تکست ترانه زندگیم زندانه چاویلم گریانه

 

زندگیم زندانه چاویلم گریانه ، زندگیم زندانه چاویلم گریانه

دلم وه شون تو وی شهره ویلانه ، دلم وه شون تو وی شهره ویلانه

هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه ، هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه

آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه ، آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه

کس نیه یادم کید یه شو باید شادم کید ، کس نیه یادم کید یه شو باید شادم کید

وه زنجیر ماتم بلکه آزادم کید ، وه زنجیر ماتم بلکه آزادم کید

هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه ، هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه

آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه ، آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه

هر من منم تنیا تنیا وه ناو دنیا ، هر من منم تنیا تنیا وه ناو دنیا

فراموشم نکید شیتم نکی لیلا ، فراموشم نکید شیتم نکی لیلا

هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه ، هی دایه و هی دایه دوس ولیم بریایه

آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه ، آه و ناله و زاری وه دویری لیلایه