متن آهنگ اینه زندان که منم اسیرشم

 

♪‼ نمیدانی به خدا چنی سنگینه شو زندان …

♪‼ وقتی آفتاب نمیشه دلا اسیره از تو ایوان …

♪‼ همیشه غروب که میشه با همن دوتا دوتاشان از سوز هجران …

♪‼ اینه زندان که منم اسیرشم جوانیم رفته هلاک و پیرشم …

♪‼ اینه زندان که منم اسیرشم جوانیم رفته الان و پیرشم …

♪‼ یکی کرده دزی فقر و نداری نمیدانی نمیدانی …

♪‼ زندگی داده بهش خفت و خاری نمیدانی نمیدانی …

♪‼ یکی اینجا شده شیت دلبرش ریخته اینجا همه ی بال و پرش …

♪‼ اینه زندان که منم اسیرشم جوانیم رفته هلاک و پیرشم …

♪‼ اینه زندان که منم اسیرشم جوانیم رفته الان و پیرشم …