متن آهنگ قل قل قلیان تمام زندگیمانه

 

♪♪ شوکی هیز گریم و خاو وشون یه لقمه نان تا شو ♪♪

♪♪ کم بود زیاد بود گذره خدا بکه هیچکه تنیا نود ♪♪

♪♪ شویل و ای سر کرمانشاه هیز گریم چیمنه طاقوسان ♪♪

♪♪ ایمه که همدمیگ نیریم درد دل کیمن گرد قلیان ♪♪

♪♪ قل قل قلیان تمام زندگیمانه شویل طاقوسان تنیا دلخوشیمانه ♪♪

♪♪ حالمان خوبه دلتنگی کیشیمنه آگر شکر خدا تو ای حاله و لیمان نسن ♪♪