متن کل ایرون بورین گذر به گذر مازنی شاهه

 

کل ایرون بورین گِذر به گِذر مازنی شاههِ

کِرد و بلوچ بیارین دادا منی ور مازنی شاهه

می پشتبون کیه مازنی پسر منی براره

مازرونی هسته دادا تاج سر می افتخاره

دادا دادا من یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

دادا دادا من یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

منطقه به منطقه نشون هر گذر اینجه مازرون

ریکا مازرونیهِ دادا شاه پسر تی نومی قربون

شرق و غرب مازرون همه پهلوون با نام و نشون

رینجرِ صحرانِ نبردی درون دست به چو میدون

دادا یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

دادا یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

می پهلون یل مازرونه هسته نمونه

وطن مازرون ونی نشونه ونی دا وومه

دست دارنه کنه سو تشنه خونه خاکی دا وونه

پرچم مازرون هم بالا شونه ونی دا وومه

دادا من یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه

دادا من یل یل یل دمه یل خوش هیکل دمه

صحبت جنگ بوو همه ره خبر دمه