متن آهنگ دادا من یل یل یل یلون بیمه

 

ای مازرونی گوش هاده خاب خاب

نخوامبه می مازرون یاقی بووشه ، ای مازرونی

هرکس ناکس دست کلید دووشه ، ای مازرونی

نیه نشوء شی شهر یاقی نووشه اون بچه غیرتی

نیه نشوء شی شهر جنگی نووشه اون بچه غیرتی

دادا من یل یل یل یلون بیمه یل مازرون بیمه

مازرونی شاه پسر تنی هیکل گمه تره ایول دمه

دادا مازرون نِل شور و شر بووشه غم‌ کم بووشه

هر محله منطقه بی دکتر نووشه خیال جمع بووشه

نلیمه‌ می یار امی جا دور دووشه امی کنار دووشه

نلیم غم و کدورت ور دووشه دلدار دووشه

دادا من یل یل یل یلون بیمه یل مازرون بیمه

مازرونی شاه پسر تنی هیکل گمه تره ایول دمه

مازرونی عاشق و مست هسنِ عاشق پرست‌ هسنِ

گلی خنه دار صاحب قصر هسنِ دل مست هسنِ

عاشق شی پرو مار همدست هسنِ تا پای مرگ هسنِ

شی دل بخوایه همراه تا مرگ هسنِ ونی دلواپس هسنِ

دادا من یل یل یل یلون بیمه یل مازرون بیمه

مازرونی شاه پسر تنی هیکل گمه تره ایول دمه