متن به جز سقف شونت کجا سر بزارم

 

♪♪ به جز سقف شونت کجا سر بزارم تو دلسوز من باش …

♪♪ به جایی رسیدم که راهی ندارم تو دلسوز من باش …

♪♪ چراغ کدوم شبتن سرپناهه کدوم خونه ای تو …

♪♪ عزیز دل من هوادار بغض کدوم شونه ای تو …

♪♪ برم سمت کی جز تو از بد عشق دلت پیش من نیست …

♪♪ دلم مثل حالم پریشونه امشب تو دلسوز من باش …

♪♪ که از هر طرف غم فراوونه امشب تو دلسوز من باش …

♪♪ رو سینت بذاری سر بی قرارو تو دلسوز من باش …

♪♪ که طاقت ندارم بده روزگارو تو دلسوز من باش …

♪♪ برم سمت کی جز تو که از بعد عشق دلت پیش من نیست …