متن مولودی ای دل تا نجف برو

 

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

مست شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو

به عشق انگور ضریحش میزنم قید دلو

ای دل با هدف برو با نور نجف برو

شمسه ی گنبد طلا بیین و سال نو

ماه به عشق شاه دین هی می خوره تِلو تِلو

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

مست شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو

به عشق انگور ضریحش میزنم قید دلو

ای دل باشعف برو ای دل جون به کف برو

خرجی یه سالمو داده حرم جلو جلو

مست شدم می میخورم هی می خورم تِلو تِلو

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

مست شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو

به عشق انگور ضریحش میزنم قید دلو

نفس نفیس مصطفی کعبه گرفت از تو صفا

تو در زمین و آسمان رهبری یا علی

عقده گشای دل پیغمبری یا علی

شیر خدا علی علی شاه ولا علی علی

ما ز ترابیم و تویی بوتراب ای علی

ما همگان ذره و تو آفتاب ای علی

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

مست شدم نیست شدم سرمو گذاشتم به گرو

به عشق انگور ضریحش میزنم قید دلو