متن مداحی عشق بی ‌تکراری عزت بی پایان

 

عشق بی‌ تکراری عزت بی پایان ؛ از قدیمم با تو ؛ یا قدیم الاحسان

سلام ای تشنه ی فرات ؛ سلام ای چشمه ی حیات ؛ سلام ای کشتی نجات

شد نام تو بر سینه ام یا لیتنا کعنا معک

آه از آخر الزمان آقا کمک ؛ آه از آخر الزمان آقا کمک

حسینا و ما نسیتُ حسینا ؛ حسینا و ما نسیتُ حسینا

عشق بی‌ تکراری عزت بی پایان ؛ از قدیمم با تو ؛ یا قدیم الاحسان

عشق بی‌ تکراری عزت بی پایان ؛ از قدیمم با تو ؛ یا قدیم الاحسان

سلام ای تشنه ی فرات سلام ای چشمه ی حیات

سلام ای تشنه ی فرات ؛ سلام ای چشمه ی حیات ؛ سلام ای کشتی نجات

شد نام تو بر سینه ام یا لیتنا کعنا معک

آه از آخر الزمان آقا کمک ؛ آه از آخر الزمان آقا کمک

حسینا و ما نسیتُ حسینا ؛ حسینا و ما نسیتُ حسینا