متن مداحی همه دنیا رو نمیدم به یه لحظه حرمت آقا

 

♪ همه دنیارو نمیدم به یه لحظه حرمت آقا حرمت آقا ‼

♪ گره خورده این دل من به پرای علمت آقا علمت آقا ‼

♪ منو به محرم رسوندی ازت ممنونم ‼

♪ نه محرم تموم سال برات گریونم ‼ ‼

♪ به ابالفضل که تا زندم به پات میمونم ‼

♪ ای آب حیات عالی درجات کشتی نجات ارباب جونم به فدات ‼

♪ جونم به فدات ارباب جونم به فدات ارباب ‼

♪ جونم به فدات ارباب جونم به فدات ارباب ‼ ‼

♪ به خدا سر شد تموم شب و روزم به هوای تو به هوای تو ‼

♪ میدونم محتاجم آقا همه عمرم به دعای تو به دعای تو ‼

♪ ای آب حیات عالی درجات کشتی نجات ارباب جونم به فدات ‼

♪ جونم به فدات ارباب جونم به فدات ارباب ‼

♪ جونم به فدات ارباب جونم به فدات ارباب ‼