تکست امشب از آسمونم چه بارونی میباره

 

♪♪ امشب از آسمونم چه بارونی میباره

♪♪ زمین کوهه غمش رو ، رو شونه هام میذاره

♪♪ امشب از آسمونم چه بارونی میباره

♪♪ زمین کوهه غمش رو ، رو شونه هام میذاره

♪♪ آرزوم با تو بودی وقتی بارون میباره

♪♪ دلم خیلی گرفته حال دلم خرابه

♪♪ هیچ کسی توی دنیا حال منو نداره

♪♪ دیگه به درد و غم هام دعا اثر نداره

♪♪ دنیای تو منم دنیای من تویی

♪♪ چه جور دلت اومد از زندگیم بری

♪♪ امشب از آسمونم چه بارونی میباره

♪♪ زمین کوه غمش رو رو شونه هام می ذاره

♪♪ امشب از آسمونم چه بارونی میباره

♪♪ زمین کوه غمش رو رو شونه هام میذاره

♪♪ تو که شیرین نبودی فرهاد کوه کنم من

♪♪ چرا عاشق نبودی چرا عاشق شدم من

♪♪ خدا خدا خدایا چرا بارون میباره

♪♪ دلم هواشو کرده بگو بارون نباره