متن آهنگ بنشین رفیقم تا درد دل بگویم

 

بنشین رفیقم تا درد دل بگویم ببین چه کرده فلک با حال روزم

در اوج غربت فقط من تو رو داروم ببین رفیقم بیا برس به دادم

در اوج غربت فقط من تو رو داروم ببین رفیقم بیا برس به دادم

رفیقم دردت به جونم ای برار مهربونم یاور غم و جنونم

وقته پیکای شرابه گر همش رنج و عذاب یاد دل های خرابت