متن آهنگ علیرضا روزگار با اینکه دورم

 

حس میکنم ایوونتو سمت حرم طی میکنم

با اینکه دورم مشهدو من با دلم طی میکنم

وقتی هوای غربتت رد میشه از مرز دلم

یکبار میگم یا رضا صد بار میلرزه دلم

من اومدم پا بوس تو تا ضامن قلبم بشی

از دست دنیا دلخورم میشه واسم مرهم بشی

آقا دلم قرصه بهت هر وقت مهمونت میشم

آرامشو حس میکنم وقتی پریشونت میشم

روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه

حس میکنم تو حرم دستات روی شونمه

هر جا کسی دلتنگته اون لحظه همونجا مشهده

گاهی زیارت های ما دور از ضریح و گنبده

♫♫♫

آقا دلم تنگه برات سایتو از من کم نکن

با دست خالی اومدم با دل پر ردم نکن

آقا دلم تنگه برات سایتو از من کم نکن

با دست خالی اومدم با دل پر ردم نکن

روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه

حس میکنم تو حرم دستات روی شونمه

روحم کبوتر میشه و اشکام آب و دونمه

حس میکنم