متن آهنگ پازل بند سنگ کاغذ قیچی

 

سنگ کاغذ قیچی میخوایی بری پی چی

به کی چی میخوایی ثابت کنی دوست داری غیب شی

سنگ کاغذ قیچی بازی نکن ممنون

وقتی که تا تهش واسه خودمی انقدر ما رو نخندون

دیدی گذشت آب از سر گفتی برو راه بستس

تو تکی الکی بازیت گرفت تا که دیدی دله وابستس

دیدی گذشت آب از سر گفتی برو راه بستس

تو تکی الکی بازیت گرفت تا که دیدی دله وابستس

چی بازی کنیم بیا

سنگ کاغذ قیچی میخوایی بری پی چی

به کی چی میخوایی ثابت کنی دوست داری غیب شی

سنگ کاغذ قیچی بازی نکن ممنون

وقتی که تا تهش واسه خودمی انقدر ما رو نخندون

وای وای وای وای وای

حالا وای وای وای وای وای

چقدر بگم وای وای وای وای وای

چقدر بگم وای وای وای وای وای

چقدر بگم پیش ما بیا من از همون همیشگیام

هر جا تو بری منم دوست دارم همیشه بیام

چقدر بگم پیش ما بیا من از همون همیشگیام

هر جا تو بری منم دوست دارم همیشه بیام

سنگ کاغذ قیچی میخوایی بری پی چی

به کی چی میخوایی ثابت کنی دوست داری غیب شی

سنگ کاغذ قیچی بازی نکن ممنون

وقتی که تا تهش واسه خودمی انقدر ما رو نخندون

حالا وای وای وای وای وای

حالا وای وای وای وای وای

چقدر بگم وای وای وای وای وای

چقدر بگم وای وای وای وای وای

وای وای وای وای وای

حالا وای وای وای وای وای

چقدر بگم وای وای وای وای وای

حالا بگم وای وای وای وای وای