متن آهنگ سعید کریمی مو غریبوم

 

تک درخت نوجوونیم خزون شد

عمر مو در غم و غربت هدر شد عمر مو در غم و غربت هدر شد

دربدر دربدر دردت نبینوم دربدر دربدر دردت نبینوم 

مو غریبوم غریب این دیاروم مو غریبوم غریب این دیاروم 

طاقت دوری دلبر نداروم طاقت دوری دلبر نداروم 

مو غریبوم غریب این دیاروم مو غریبوم غریب این دیاروم 

طاقت دوری دلبر نداروم طاقت دوری دلبر نداروم 

زندگی با منه حیرون چه کردی زندگی با منه حیرون چه کردی

هر شبو روز برای من تو دردی هر شبو روز برای من تو دردی

درد غربت برایم آشنا شد درد غربت برایم آشنا شد

با دل عاشقوم رحمی نکردی با دل عاشقوم رحمی نکردی

مو غریبوم غریب این دیاروم مو غریبوم غریب این دیاروم 

طاقت دوری دلبر نداروم طاقت دوری دلبر نداروم 

مو غریبوم غریب این دیاروم مو غریبوم غریب این دیاروم 

طاقت دوری دلبر نداروم طاقت دوری دلبر نداروم