متن آهنگ سعید کریمی ننه من مسافرم 2

 

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

گریه نکن پشت سرم

ننه من مسافرم گریه نکن پشت سرم

ننه دارن منو میبرن ننه دارن منو میبرن 

ماشین آوردن منو ببرن

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

آی ننه من مسافرم گریه نکن پشت سرم

ننه چایی دم نکن ننه قلیون چاق نکن

ننه چایی دم نکن ننه قلیون چاق نکن

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

ننه دارن منو میبرن جلو شو بگیر منو نبرن

ننه دارن منو میبرن جلو شو بگیر منو نبرن

ننه من مسافرم ننه من مسافرم

آی ننه من مسافرم گریه نکن پشت سرم