متن آهنگ سعید کریمی نوایی

 

نوایی آی نوایی چقد تو بی وفایی

چه سازم که دلم کلش شده غم

اسیر عشقو دیوانه شدم من 

دمی که نازنین از من جدا شد

شکست دو بال پرواز من

نوایی آی نوایی چقد تو بی وفایی

نوایی آی نوایی چقد تو بی وفایی

الهی کس نبیند نشانی از جدایی

نوایی آی نوایی چقد تو بی وفایی

نوایی آی نوایی چقد تو بی وفایی

الهی کس نبیند نشانی از جدایی

الهی کس نبیند نشانی از جدایی

نوایی آی نوایی چقدر تو بی وفایی