متن آهنگ سعید کریمی تو میدونی

 

تو میدونی دلم گیره منو عطر تو میگیره 

بهم نگو بیخیال شو فکر کنم یکم دیره 

بگو چته نمیدونم منم مثل تو دیوونم 

بس کن این ادا اطوارو چی میخوای از جونم

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

با ما چی کار کردی تو چرا انقد سردی تو

توو چشام نگاه کن دیوونم کردی تو

هر جا بری هستم باهات از این کارات دست بردار

هر جا بری هستم باهات از این کارات دست بردار

اگه تو قبول کنی که شروع کنیم از فردا

اگه تو قبول کنی که شروع کنیم

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

تو میدونی دلم گیره منو عطر تو میگیره 

بهم نگو بیخیال شو فکر کنم یکم دیره 

بگو چته نمیدونم منم مثل تو دیوونم 

بس کن این ادا اطوارو چی میخوای از جونم

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

با ما چی کار کردی تو چرا انقد سردی تو

توو چشام نگاه کن دیوونم کردی تو

هر جا بری هستم باهات از این کارات دست بردار

هر جا بری هستم باهات از این کارات دست بردار

اگه تو قبول کنی که شروع کنیم از فردا

اگه تو قبول کنی که شروع کنیم از فردا

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر 

وای وای دلمون رفت دلو برد و ولمون کرد

وای وای دلمون رفت کاش راضی بشه زودتر