متن آهنگ آریا بختیاری آرمون

 

سی مو چه تهله چینو دیرتم بهار اوی باز مو مندیرتم

گل باوینه بهار مالم بیو که با تو غمی ندارم

مو مال به مال دینت ایگردم تو نیدی از زندیی سردم

مو روزگارم خوشی ناره خدا از حالم خور داره

بلال بلال آرمون دارم بشینی تیم آروم و آروم

بخندی سیم غم نبو به دلم بگوی تا قیامت ایمهنی کلم

خور خو نداری ز حال خرابم تو چن سال رهدی هنی بی قرارم

همه مردم مال ایخندن به حالم مو چاره ندارم به جز تو چه دارم

بیو و نکن بی وفایی تو باز سی درد غریبیم تو چاره بساز

بیو که نمنده هیچی ز مو دا بیو که بهار ناره صفا