متن آهنگ آریا بختیاری با هم

 

*/ دستامه گرهدی تو یه رو عشقته لمس کم

*/ زونی زم و رهدوم منه سینه نفس حبس کم

*/ عشق تو یهو وست به دلوم مست تو وابیم

*/ ما با همه سازیم و خوشیم مساله ناریم

*/ جون مو چنو وصل به جونت که اترسوم

*/ روزی که نبوهی غم تو کار بده دستوم

*/ مر ایبو بدون تو بمهنوم یه دمونی

*/ عشق تو گرهده ز مو دی نوم و نشونی

*/ ما با هم امهنیم همه جا وا یک ایگردیم

*/ سرد نیبوهه دستامون هم با یک چه گرمیم

*/ با تو حیفه دنیا دونم که خوشیم

*/ سرمون گرم با یک دردانه کشیم

*/ تی مو دونگلوم

*/ تا قیومت بامی ور تیمی گلم

*/ ما با هم امهنیم همه جا وا یک ایگردیم

*/ سرد نیبوهه دستامون هم با یک چه گرمیم