متن آهنگ آریا بختیاری بام قهره

 

♪♪ یه نفر بی منه قلبوم که همه دار و نداروم بی و رهد

♪♪ ری همه قول و قرارامو کشی خط بی وفا وا مو وابی بد

♪♪ یه نفر که همه دنیا من تیاس خلاصه ایبی و نفس بی

♪♪ خوس ایدونه چقه خامس یه قفس نی

♪♪ بام قهره دی زندیم هم دی زهره دی

♪♪ دستاسه وا بم بده حالوم بده تهنایم

♪♪ بارون زنه هر وقت مو تیام تره

♪♪ وا جواب هرسام بده عکسام بده تهنایم

♪♪ دیه بعد تو دلمم جا نیگره نه

♪♪ همه ایخندن و ایگون که گلت ره

♪♪ یه ساله که رهدی تش وه مو وندی

♪♪ مو ایدونوم تو نیوهی و مو مندیر

♪♪ بام قهره دی زندیم هم دی زهره دی

♪♪ دستاسه وا بم بده حالم بده تهنایم

♪♪ بارون زنه هر وقت مو تیام تره

♪♪ وا جواب هرسام بده عکسام بده تهنایم