متن آهنگ آریا بختیاری غضب

 

♫♪ غضب که ایگون تونه ایگون که یه جا نشینه

♫♪ ایقه ملوسی که ملوسی نا مو اینه

♫♪ هرکسی افتاسه وه بات روزی هزار جر اینه

♫♪ ایروم ایام تا که دل دیته وه دهس بیارم

♫♪ هر که که چپ سیل کنه کاسه تیشه ایدرارم

♫♪ آخر ایام اسونمت دق همه تن ایدرارم

♫♪ کلوم کرده دوتا چشمون کالت

♫♪ کج ایزنی هی زلفل زالت

♫♪ گلم دردسره ایقه ملوسی

♫♪ خو نیبرم ار ندیم یه بوسی

♫♪ دل بدی هی دل بوندی بام بگی بام بخندی

♫♪ تش اینی من دل دم ریم پهللته ایبندی

♫♪ یار ملوس و مهسم امرو که به تو دل بهسم

♫♪ خواسته مو از خدا فقط دسته بنه مِن دستم