متن آهنگ آرمان بختیاری برافتو

 

♫♫ تا یه چی بهت اگوم سریع با مو لج ایکنی

♫♫ هی رهته کج ایکنی وا مو هی قهر ایکنی

♫♫ خوت ایدونی اخومت همیشه بت اگومت

♫♫ تو بیا سرچشمه تا سیر تونه ببینمت

♫♫ وای تو ز کوه بیا به لم مو ز برافتو

♫♫ هر دومون سوهده دلیم با یک خوریم او

♫♫ چه کنم سی بخت خوم هی ایبرس خو

♫♫ وای تو ز کوه بیا به لم مو ز برافتو

♫♫ هر دومون سوهده دلیم با یک خوریم او

♫♫ چه کنوم سی بخت خوم هی ایبرس خو

♫♫ خدا گواهه اخومت خداگواهه دلم رهد

♫♫ ز پی تیای قشنگت زپی تیای قشنگت

♫♫ اسیر عشق تو بیدم اگر که بله بگوی تو عروس ایلم تو ایبوی

♫♫ وای تو ز کوه بیا به لم مو ز برافتو

♫♫ هر دومون سوهده دلیم با یک خوریم او

♫♫ چه کنوم سی بخت خوم هی ایبرس خو