متن آهنگ آرمان بختیاری گل بیو

 

گل بیا کلم بشین که مولیوه تونوم

گل من بیا ودرکنارم بشین که من دیوانه توام 

بسه عاشق کشی نکن اینطور بادلم

مال کنون اوود رسید فصل سرما رسید

فصل کوچ فرارسیده

مالمون خو بارکنه دوباره به گرمسیر

ایلمان دوباره میخواهد به گرمسیر سفر کند

موکه هی جار اکنم اینشینم کل مال که بیاهی منه ره که ببینم تونه باز

منکه صدا میزنم درنزدیک چادرها که تو بیرون بیایی وتورا دوباره ببینم

یه تیام به رهته یه تیام تی رهته قوربون ره رهدنت قربون لو خنده هات

یکی از چشمام به جاده و دیگری چشم انتظار توست

من فدای راه رفتنت ولبهای خندونت بشوم

گل بیا کلم بشین که مولیوه تونوم

گل من بیا و در کنارم بشین که من دیوانه توام

بسه عاشق کشی نکن اینطور بادلم

مو ز روزیکه تونه دیدم عاشق تونوم عاشق تونوم

مو دلم نیخو شوو روزه بیتو سرکنم

ارکه طی مو نیاهی لیوه ایبوهوم

اگر که پیش من نیای دیوانه میشوم دیوانه میشوم

خوت خه دونی چندی مو عاشق تونوم

خودت میدونی که چقدر عاشق توام

گل بیا کلم بشین که مولیوه تونوم

ای گل من بیا ودرکنارم بنشین که من دیوانه توام

بسه عاشق کشی نکن اینطور بادلم

گل بیا کلم بشین که مولیوه تونوم

ای گل من بیا ودرکنارم بنشین که من دیوانه توام

بسه عاشق کشی نکن اینطور بادلم