متن آهنگ آرمان بختیاری شهلا

 

»♪« یه روز ار که خسته بویی ز دست مو و روزگار

»♪« بشینی جار بزنی که مونه خوی ول بکنی

»♪« مو تونه ول نیکنم ار که صد بار بگوی

»♪« به همه مردم اگوم که عاشقم عاشق

»♪« ای دل دلم عشقم کرده ولم شهلا مو عاشقم وای وای وای

»♪« ای دل دلم عشقم کرده ولم شهلا مو عاشقم وای وای وای

»♪« مو ز یو ایترسم که ز یک جدا بوئه دستامون

»♪« مو ایمیرم ایر یه روز ترکم کنی آرمون

»♪« ایمیرم ایمیرم ایمیرم ایمیرم

»♪« ایمیرم نیاهی ز یک یه روز جدا بوئیم

»♪« بری منه ای زندگی به غیر تو ندارم

»♪« بری منه ای زندگی به غیر تو ندارم

»♪« ای دل دلم عشقم کرده ولم شهلا مو عاشقم وای وای وای

»♪« ای دل دلم عشقم کرده ولم شهلا مو عاشقم وای وای وای

»♪« ایمیرم ایمیرم ایمیرم ایمیرم

»♪« ایمیرم نیاهی ز یک یه روز جدا بوئیم

»♪« بری منه ای زندگی به غیر تو ندارم