متن آهنگ آرمان بختیاری گل بهارمی

♪♫ ز روزیکه مو دیدمت دنیا چندی سیم قشنگه

♪♫ ایر نبینمت یه روز خداگواهه مشکله

♪♫ ز روزیکه مو دیدمت زندگی چندی قشنگه

♪♫ خاطر تو نیروه ز مینه یادم همیشه

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ دلم ایخو بایک رویم به سوسن مال ودرود

♪♫ دستمون به دست یک بایک رویم به مالمون

♪♫ تونی که آرمونمی ستین عمر جونومی

♪♫ بگو تو هرچی که ایخوای بیاروم سیت ز آسمون

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ بگو پلل باد داده چندی قشنگه گل بیا طیم بنشین دلم سی توتنگه

♪♫ دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

♪♫ عروسی سیت بگرم هفت روز وهفت شو ای گلم

♪♫ دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

♪♫ عروسی سیت بگرم هفت روز وهفت شو ای گلم

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ بگو پلل باد داده چندی قشنگه گل بیا طیم بنشین دلم سی توتنگه

♪♫ دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

♪♫ عروسی سیت بگرم هفت روز وهفت شو ای گلم

♪♫ دل مو جا نیگره تاکه به مو بله بگوی

♪♫ عروسی سیت بگرم هفت روز وهفت شو ای گلم

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی

♪♫ گل بهارمی ستین جونمی همیشه بامونی