متن آهنگ آرمان بختیاری بهیگ

 

ای بئو چوقاته ‌ورکن ای ددو میناته سر

خویم رویم بهیگ بیاریم طاقتُم دی رهده سر

اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا

خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا

میرشکاله بگوئین هوف کنه به مینه ساز

در وری توکل بزن کر وریست و هی بباز

به نوازنده ساز بگویید با نفست در ساز خود بنواز

مو خدانه شکر ایارم که تونه داده به مو

هر روزی نبینمت خوم که او روز شو نبو

و هر روزی تو را نبینم دلم نمی خواهد آن روز شب شود

اسبمه زین بکنین زین طلا من زین طلا

خویم رویم بهیگ بیاریم نومزدم با ناز ایا

ای گئو تش راست بکن ای ددو دینشک بیار

در وری تو کل بزن کر وریست و هی بباز

دختران کل بزنید و پسران رقص دستمال کنید

کیونونه جمع کنین خویم رویم دیدار گل

صد سوار خیلی کمه تا رویم خذمت گل

رهمون دیره رهمون دیره بینمون کهسار گل

ای گئو تش راست بکن ای ددو دینشک بیار

در وری توکل بزن کر وریست و هی بباز

قوچ گلنه بیارین مهمنونم وین رسین

میر شکاله بگویین ساز بزن صبح تا پسین