متن آهنگ آوات یگانه صد قسم هردی

 

♪♪ تش اوفتا گوشه دلم دی کش وه در نی

♪♪ میسوزنه کنج دلم کس وا خور نی

♪♪ صد قسم هردی واکس نخنی

♪♪ وا هر ناکسی پیمان نونی

♪♪ رتی د کجا نیه دیارت

♪♪ ای خدا بکشه یکه برارت

♪♪ هف سال چی یه روژ د شونت گشتم

♪♪ نه رنگ دیم نه تومت چشتم

♪♪ آخم هه دت وجومه زردت

♪♪ هه خوشال وه کوری چی انار هردت

♪♪ دختره باریکه سن بیس ساله

♪♪ زندگیم کرده وه آه و ناله

♪♪ وقتی که دیمش جونم ها روعه

♪♪ ور چشم سی بی فک کردم شوه

♪♪ رنگ روغن کرده چی پرده

♪♪ خوشا وه کوری لویاشه هرده