متن آهنگ فروردین ابری

 

آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس

ابر بارنیست از اشک چو بارانم بپرس

تخته دل در امواج دل خواهد شکست

نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس

پرده همه در پرده عشق توام

شور و شوقم را از آوازی که میخوانم بپرس

در تب عشق تو میسوزد چراغ هستیم

سوز شمع را اینک از شعر سوزانم بپرس