متن آهنگ میلاد شاهبندی عاشق کشی

 

بیا تو میتوانی آره خودت همانی مرا تو میکشانی سوی بهشتت

بیا تنم فدایت تا دل خسته شاید تازه شود برایم زنده به عشقت

آمدی باران شدم با تو چه آرام شدم میبرمت با خودم تا ته دنیا

آمدی طوفان کنی سختی رو آسان کنی آمدی پنهان کنی مرا ز غمها

دل بسته ام به تو خنده ی تو میبرد هر ثانیه دلم ناز تو را میخرد

عاشق کشی چقد این همه زیبا چرا میخواهمت بمان تا ته این ماجرا

میخواهمت بمان تا ته این ماجرا

جانم بگیر و بنشین که نگاهت کنم عمرم برای تو بیا به نامت کنم

زیبایی بس که من آخه چه کارت کنم

از وقتی آمدی کلید قلبم شدی شکل فرشته هایی تو کی آدم شدی

تنها کسی که هر شب نگرانم شدی نگرانم شدی

دل بسته ام به تو خنده ی تو میبرد هر ثانیه دلم ناز تو را میخرد

عاشق کشی چقد این همه زیبا چرا میخواهمت بمان تا ته این ماجرا

میخواهمت بمان تا ته این ماجرا

بیا تو میتوانی آره خودت همانی مرا تو میکشانی سوی بهشتت

بیا تنم فدایت تا دل خسته شاید تازه شود برایم زنده به عشقت

آمدی باران شدم با تو چه آرام شدم میبرمت با خودم تا ته دنیا

آمدی طوفان کنی سختی رو آسان کنی آمدی پنهان کنی مرا ز غمها

دل بسته ام به تو خنده ی تو میبرد هر ثانیه دلم ناز تو را میخرد

عاشق کشی چقد این همه زیبا چرا میخواهمت بمان تا ته این ماجرا

میخواهمت بمان تا ته این ماجرا