متن آهنگ فرید کامکار چه کردی

 

چه کردی جان من زیبای من آشفته حالی

چرا خوابت بد است بغضت شکست در چه خیالی

پریشانم ببین جانم ببین این اشک مرد است

عذاب بی خبر آمد خبر آورد فصل درد است

نمیدانم چرا با ما سر جنگ دارد این دنیا

تو هم با من نبودی تو شکستی دل ما را

چه کردی جان من زیبای من آشفته حالی

چرا خوابت بد است بغضت شکست در چه خیالی

پریشانم ببین جانم ببین این اشک مرد است

عذاب بی خبر آمد خبر آورد فصل درد است

نمیدانم چرا با ما سر جنگ دارد این دنیا

تو هم با من نبودی تو شکستی دل ما را