متن آهنگ گروه ایهام غریب آشنا

 

خانه ای ویرانم بدنی بی جانم

لا مکانم بی تو روح سرگردانم

یک خزان بی باران خلسه ای بی پایان

دور خود میگردم بی سر و بی سامان

سرنوشتم بی تو بیقراری باشد

حمله ات بر قلبم انتحاری باشد

تو چه کردی با من که طلسمم در تو

خشت اول عشقست خانه ی آخر تو

آتشی در من هست که بپا خواهم کرد

من برای این عشق کودتا خواهم کرد

تو چه کردی با من که طلسمم در تو

که طلسمم در تو

چرا نمیرسد صدا

صدای من به تو غریب آشنا

من از تمام شهر ببین بریده ام

نفس نفس تو را نفس کشیده ام 

چرا نمیرسد صدا

صدای من به تو غریب آشنا

من از تمام شهر ببین بریده ام

نفس نفس تو را نفس کشیده ام