متن آهنگ کوروش رضوانی فر سوزه مهربون

 

♪♫ های سوزه سوزه سوزه مهربون، سوزه سوزه سوزه مهربون

♪♫ تییل خمارت کردوم هی وه جون، تییل خمارت کردُم هی وجون

♪♫ های سوزه سوزه و سوزه گپ خشوم

♪♫ طلی سفیدی و اینه ی بی قشوم

♪♫ بختمه بهسه پر هف بهسه کون میخکه ورچین

♪♫ سوزه سوزه سوزه بادمی

♪♫ پیوم وم ایدی خوت فرهادمی

♪♫ های سوزه سوزه و سوزه گپ خشوم

♪♫ طلی سفیدی و اینه ی بی قشوم گلاب مپاشین دم گلابتون

♪♫ سوزه سوزه سوزه چی چول دلمنه بردی هر رو ایل وه ایل

♪♫ زونیمه برناده دردی که ایکشوم شیر غریبوم بهسی منه تشوم

♪♫ سوزه سوزه سوزه چی چول دلمنه بردی هر رو ایل وه ایل

♪♫ عاشق دنایی و رو و جنگلی بریم بشینیم زر دار بلی

♪♫ وه دل بخونوم سیت همی هلی یار یار بخونوم

♪♫ مال وه بار پیشه ایزنوم بمریم بی یه قاب دالی

♪♫ لتف بخت منه، شلیلوم کس نزه وی خلالی

♪♫ های سوزه سوزه و سوزه گپ خشوم

♪♫ طلی سفیدی و اینه ی بی قشوم