متن آهنگ اورهان چی دیدی

 

دنیا که آخر نرسید یه روز میبینیم همو هر چی گفتم از قصد نشنید

به کی بستیم دلو ما که کاری کردیم ندید رفت این روزا سردردام شدیدتر

یه کاری کرد باهام که عجیب شم جلو چش آشناها غریب شم

آخه چی دیدی تو از من چرا بریدی پاشیدی تو از هم

مگه ندیدی منتظرم هر شب همو ببینیم ولی توی عکس نه

چی دیدی تو از من چرا بریدی پاشیدی تو از هم

مگه ندیدی منتظرم هر شب همو ببینیم ولی توی عکس نه

از تو هیچی قدیمی نمیشه هنو عادت دارم که

رو بخار روی شیشه هر جا میبینم مینویسم اسم تو

کاش منم میشدم مثل تو

آخه چی دیدی تو از من چرا بریدی پاشیدی تو از هم

مگه ندیدی منتظرم هر شب همو ببینیم ولی توی عکس نه

چی دیدی تو از من چرا بریدی پاشیدی تو از هم

مگه ندیدی منتظرم هر شب همو ببینیم ولی توی عکس نه