متن آهنگ رامین ژیان سراغ من بیا

 

هر جا دلت گرفت از این باران تنهایی سراغ من بیا

هر کس که گفت جایش نباشد پیش تو خالی سراغ من بیا

سرد شد هوا هیچکس نبود بگیره دستاتو سراغ من بیا

خسته شدی از ظلم این تقدیر پوشالی سراغ من بیا

آه نمیدانم که چند سال است که ویرانم

حالم وخیم است و مثه این هوای تهرانم

آه نمیدانی چه آوردی سرم نامرد برگردان رسیدی سمت من برگرد

باران نمی آید باران نمیخواهد دلواپس من شی

باران نمی آید امشب ولی باید دلواپس من شی

امشب پریشانم سر ریزه چشمانم چرا نمی آیی

به لب رسید جانم چرا نمیدانم چرا نمی آیی

چرا نمی آیی

هر جا دلت گرفت از این باران تنهایی سراغ من بیا

هر کس که گفت جایش نباشد پیش تو خالی سراغ من بیا

سرد شد هوا هیچکس نبود بگیره دستاتو سراغ من بیا

خسته شدی از ظلم این تقدیر پوشالی سراغ من بیا

باران نمی آید باران نمیخواهد دلواپس من شی

باران نمی آید امشب ولی باید دلواپس من شی

امشب پریشانم سر ریزه چشمانم چرا نمی آیی

به لب رسید جانم چرا نمیدانم چرا نمی آیی

امشب پریشانم سر ریزه چشمانم چرا نمی آیی

به لب رسید جانم چرا نمیدانم چرا نمی آیی

چرا نمی آیی چرا نمی آیی چرا نمی آیی