متن آهنگ اشکان محبی حالمه خراب کردی

 

♪ امان امان امان امان ♫

♪ گل ای دلوم دلباختته حالی نداروم ♫

♪ مث آدم بو مرده یم دل خش ندارم ♫

♪ حالمه خراب کردی دلمه کباب کردی ♫

♪ مه نه بست بی ای خدا مه نه بست بی ♫

♪ دای ار دل گل تی مو بی په سیچه نومه ♫

♪ زندیمه تش زی ای خدا تی مو د نومه ♫

♪ حالمه خراب کردی دلمه کباب کردی ♫

♪ مه نه بست بی ای خدا مه نه بست بی ♫

♪ بی اعتبار گپل ای دوره زمونه ♫

♪ ای وای دل زی باورم کردوم دیوونه ♫

♪ حالمه خراب کردی دلمه کباب کردی ♫

♪ مه نه بست بی ای وای مه نه بست بی ♫

♪ دل پازن رم کردیه آروم نداره ♫

♪ های ای زمین ای آسمون دل بیقراره ♫

♪ حالمه خراب کردی دلمه کباب کردی ♫

♪ مه نه بست بی ای خدا مه نه بست بی ♫