متن آهنگ هومر تلفن

 

خواستم تاب نخوره یه اشک توو قوس چشمات

با دست بسته افتادم توو اقیانوس چشمات

منو میشناسی نمیمونم با این حال خراب

یه ماهیم توو تنگ که فردا میادش روی آب

کی بلده میفهمه حال تویه بد قلقو از پشت تلفن

کی حرفاتو میشنوه اخماتو میشکنه میگه باز تا صبح گله کن

با یه حساب سر انگشتی میفهمیدی که حالم خوش نی

میدونم میاره دو روزه یادگاریامو برات پستچی

کی بلده میفهمه حال تویه بد قلقو از پشت تلفن

کی حرفاتو میشنوه اخماتو میشکنه میگه باز تا صبح گله کن

با یه حساب سر انگشتی میفهمیدی که حالم خوش نی

میدونم میاره دو روزه یادگاریامو برات پستچی

بری دیگه عشق قدغنه اون که میشکنه دل منه

کی غماش بیشتر از منه حرفامو دلت میشنوه مگه

کی بلده میفهمه حال تویه بد قلقو از پشت تلفن

کی حرفاتو میشنوه اخماتو میشکنه میگه باز تا صبح گله کن

با یه حساب سر انگشتی میفهمیدی که حالم خوش نی

میدونم میاره دو روزه یادگاریامو برات پستچی

کی بلده میفهمه حال تویه بد قلقو از پشت تلفن

کی حرفاتو میشنوه اخماتو میشکنه میگه باز تا صبح گله کن

با یه حساب سر انگشتی میفهمیدی که حالم خوش نی

میدونم میاره دو روزه یادگاریامو برات پستچی