متن آهنگ سجاد شجاعت دلواپس 

 

جانم به لب آمد چرا مغرور شدی یارم بگو

من که بریدم از همه جانم تویی جانم بمان

جانم تویی جانم بمان

دلواپسم غم گرفته این خونه رو هر شب تا خود صبح بیدارم

ای کاش امشب تو بیایی دست توی موهایت بذارم

دلواپسم غم گرفته این خونه رو هر شب تا خود صبح بیدارم

ای کاش امشب تو بیایی دست توی موهایت بذارم

دیوانتم دیوانه ی معصوم چشمان سیات

بارون زده یارم بگو پس تو کجایی تو کجا

تو کجایی تو کجا

دلواپسم غم گرفته این خونه رو هر شب تا خود صبح بیدارم

ای کاش امشب تو بیایی دست توی موهایت بذارم

دلواپسم غم گرفته این خونه رو هر شب تا خود صبح بیدارم

ای کاش امشب تو بیایی دست توی موهایت بذارم