متن آهنگ وحید مرادی دیوانه زنجیری

 

منی که منی که تسه حبس بکشیمه تمومه رفیقایجا دست بکشیمه

تو عاشقی با ته پا ره پس نکشیمه چه دردایی ر با حال مست بکشیمه

♪♪♪♪♪ چه دردایی ر با حال مست بکشیمه

دیوانه زنجیری تو به عشق من اسیری من ته سر دارمه درگیری تو خانی مسه بمیری

♪♪♪♪♪ تو خانی مسه بمیری

تو اصلا هیچی ر کار نار برو با هم کمی فرار یا بموی همدگر یار یا مره وندنه رگبار

♪♪♪♪♪ یا مره وندنه رگبار

به مثل عقابا ته بالاسر درمبه جهنمم بوری ته دور ور درمبه

♪♪♪♪♪ جهنمم بوری ته دور ور درمبه

مجا بازی نکن دنبال شر درمبه معروف به یار جنگی هر گذر درمبه

♪♪♪♪♪ معروف به یار جنگی هر گذر درمبه

دیوانه زنجیری تو به عشق من اسیری من ته سر دارمه درگیری تو خانی مسه بمیری

♪♪♪♪♪ تو خانی مسه بمیری

تو اصلا هیچی ر کار نار برو با هم کمی فرار یا بموی همدگر یار یا مره وندنه رگبار

♪♪♪♪♪ یا مره وندنه رگبار

از بچگی یاد بیتمه از هیچی نترسم هرچی که بخواسمه ونه به و برسم

شه دله به دریا زمبه گمه بادا باد اتاور ر خراب کمبه یا کمبه آباد

دیوانه زنجیری تو به عشق من اسیری من ته سر دارمه درگیری تو خانی مسه بمیری

♪♪♪♪♪ تو خانی مسه بمیری

تو اصلا هیچی ر کار نار برو با هم کمی فرار یا بموی همدگر یار یا مره وندنه رگبار

♪♪♪♪♪ یا مره وندنه رگبار