متن آهنگ حسین رضایی پسرم

گل پسرم پسرم قند عسل پسرم

عشق بابا پسرم عمر بابا پسرم

هر کی پسر داره دیگه غم نداره

هر کی پسر داره دیگه کم نداره

هر کی پسر داره دنیا پشتشه

هر کی پسر داره کوهیی پشتشه

عمر منی آراد عشق منی آراد

گل پسرم آراد قند عسل آراد

گل پسرم پسرم قند عسل پسرم

عشق مامان آراد عمر مامان آراد

هر جا که میشینم میگم پسرم

عشق منی آراد تویی گل پسرم

هر جا که میشینم میگم پسرم

عشق منی آراد تویی گل پسرم

بودن تو خواستم تورو داده خدا

عشق منی بابا تویی عمر بابا

گل پسرم پسرم عمر منی آراد