متن آهنگ قاسم فاضلی زندانی 2

 

زندونی پر غمو درده دل زندونی چه سرده

زندونی پر غمو درده دل زندونی چه سرده

سر غیرت به سلوله به خدا زندونی مرده

سر غیرت به سلوله به خدا زندونی مرده

زندونی دستا بسته زار و دلگیر و خسته

زندونی دستا بسته زار و دلگیر و خسته

او به خاطر رفیقون کنج زندون نشسته

او به خاطر رفیقون کنج زندون نشسته